Udbuddet af løsøre på Hjemmesiden sælges ikke af Indehaveren af Hjemmesiden, men af Sælger. Ved køb af løsøre indgås der derfor en kontrakt mellem Køber og Sælger. Hjemmesideindehaver er derfor ikke selv part i denne købsaftale. De vilkår og betingelser, der gælder mellem Sælger og Køber, er inkluderet i dette dokument for nemheds skyld. Bemærk: Disse generelle vilkår og betingelser gælder mellem Køber og Sælger og kan derfor ikke håndhæves over for Website Holder.

Hvis sælger er beliggende i et land i Den Europæiske Union (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, gælder det europæiske fjernsalgsdirektiv. Dette direktiv omfatter følgende rettigheder og garantier:

Sælger skal give køber oplysninger om skatter, betaling, levering og opfyldelse af aftalen klart og skriftligt.

Køber modtager ordren inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden frist med sælger. Hvis den pågældende løsøregenstand ikke eller ikke længere er tilgængelig, skal sælger informere køber om dette. Eventuelle (ud)betalinger skal refunderes inden 30 dage, medmindre Sælger leverer en tilsvarende løsøregenstand.

Køber har fortrydelsesret, hvilket betyder, at Køber kan returnere købet i mindst fjorten dage uden at angive grunde. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af Køber. Eventuelle (ud)betalinger skal refunderes inden for tredive dage.

Artikel 1 - Definitioner

I disse formidlingsbetingelser gælder følgende definitioner:

Hjemmeside: stillet til rådighed platform tilgængelig via www.neonsfeer.nl, inklusive alle tilknyttede underdomæner.

Webstedsindehaver: virksomheden SVJL E-com beliggende på Tiendweg 6 5331RC, Kerkdriel, med KVK-nummer 80462030.

Køber: den person, der foretager et køb på den førnævnte hjemmeside.

Sælger: virksomhed, der enten som producent eller som forhandler sælger løsøre til køber.

Artikel 2 - Købers rettigheder

Hvis sælger er etableret i et land i Den Europæiske Union (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, gælder det europæiske fjernsalgsdirektiv. Dette direktiv omfatter følgende rettigheder og garantier:

Sælger skal give køber oplysninger om skatter, betaling, levering og opfyldelse af aftalen klart og skriftligt.

Køber modtager ordren inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden frist med sælger. Hvis den pågældende løsøregenstand ikke eller ikke længere er tilgængelig, skal sælger informere køber om dette. Eventuelle (ud)betalinger skal refunderes inden 30 dage, medmindre Sælger leverer en tilsvarende løsøregenstand.

Køber har fortrydelsesret, hvilket betyder, at Køber kan returnere købet i mindst fjorten dage uden at angive grunde. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af Køber. Eventuelle (ud)betalinger skal refunderes inden for tredive dage.

Artikel 3 - Formidlingstjenestens art

Udbuddet af løsøre på Hjemmesiden sælges ikke af Indehaveren af Hjemmesiden, men af Sælger. Køb af løsøre er derfor en kontrakt mellem Køber og Sælger. Hjemmesideindehaveren selv er derfor ikke part i denne salgskontrakt.

Gennem Hjemmesiden købes visse løsøregenstande fra tredjeparter, uanset om de er baseret i Den Europæiske Union eller ej.

Den service, der leveres af Website Holder, er en formidlingsservice, der leveres til en tredjepart. Ved bestilling af en løsøregenstand via hjemmesiden er hjemmesideindehaveren autoriseret til at fungere som mellemmand i købers navn og på købers vegne og bestille løsøregenstanden fra den faktiske sælger af den relevante løsøregenstand.

Hvis den faktiske sælger er baseret uden for Holland, og den pågældende løsøregenstand derfor skal importeres, skal dette ske i købers navn. Yderligere omkostninger såsom importmoms og (told)fortoldningsomkostninger bæres af Køber.

Artikel 4 - Betaling

Afvikling af betaling for det købte produkt finder sted via Website Holder. Hjemmesideindehaveren tager sig også af (videre)betaling til den faktiske sælger.

Det er muligt, at de priser, der er angivet på Hjemmesiden, afviger fra de beløb, som Hjemmesideindehaveren (videre)betaler til den faktiske Sælger. Sælgeren kan få mulighed for at købe produktet for et lavere beløb, efter at det er blevet købt af køberen. Forskellen mellem det beløb, der betales af køber, og det beløb, der betales til den faktiske sælger, skal i disse tilfælde betragtes som kompensation for den formidlingstjeneste, som indehaveren af webstedet leverer til tredjeparten.

Artikel 5 - Klageprocedure

I tilfælde af at Køber er utilfreds med den måde, hvorpå (mægler)aftalen er blevet udført, kan dette meddeles til Hjemmesideindehaver via de kontaktoplysninger, der er anført på Hjemmesiden. Enhver rapport fra Køber vil blive behandlet af Hjemmesideindehaver med den største omhu og så hurtigt som muligt. Hjemmesideindehaveren vil give et substantielt svar til Køber inden for maksimalt fjorten dage efter modtagelse af anmeldelsen.

I tilfælde af utilfredshed med den procedure, der er nævnt i stk. 1 i denne artikel, kan Køber henvende sig til tvistbilæggelsesudvalget på den europæiske ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Generelle vilkår og betingelser

Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

Accessorisk aftale: en aftale, hvorved forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og / eller tjenester i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse varer, digitalt indhold og / eller tjenester leveres af iværksætteren eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og iværksætteren;

Fortrydelsesperiode: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i udøvelsen af et erhverv, forretning eller håndværk og indgår en aftale med iværksætteren;

Dag: kalenderdag;

Digitalt indhold: data produceret og leveret i digital form;

Varighedstransaktion: en aftale vedrørende en række produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid;

Varig databærer: ethvert (ekstra) middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at gemme oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der muliggør fremtidig konsultation og uændret gengivelse af de lagrede oplysninger, herunder e-mail.

Fortrydelsesret: Forbrugerens mulighed for at fortryde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

Modelformular: formularen til fortrydelse, som stilles til rådighed for forbrugeren af entreprenøren, og som kan udfyldes af forbrugeren, når han ønsker at udøve sin fortrydelsesret;

Iværksætter: den fysiske person eller juridiske enhed, der tilbyder produkter og/eller (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere på afstand;

Fjernsalgsaftale: en aftale, hvorved der inden for rammerne af et system, der er organiseret af iværksætteren til fjernsalg af produkter og/eller tjenester, til og med aftalens indgåelse, udelukkende gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation med forbrugeren;

Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en fjernkontrakt, uden at forbrugeren og iværksætteren er sammen i samme rum på samme tid;

Generelle vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

SVJL E-com

Tiendweg 6 5331RC Kerkdriel

info@neonsfeer.nl

Handelskammerets nummer 80462030

Artikel 3 - Anvendelighed

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernkontrakt og ordre indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.

Inden fjernkontrakten indgås, vil teksten til disse generelle vilkår og betingelser blive stillet til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, inden fjernaftalen indgås, vil det blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan inspiceres på iværksætterens lokaler, på hvilken måde de kan inspiceres, og at disse generelle vilkår og betingelser vil blive sendt gratis til forbrugeren så hurtigt som muligt efter anmodning.

Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser, i modsætning til det foregående afsnit, inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den let kan gemmes af forbrugeren på en holdbar databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil det, før fjernsalgsaftalen indgås, blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan inspiceres elektronisk, og at de vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis på forbrugerens anmodning.

I tilfælde af at specifikke produkt- eller tjenestebetingelser gælder ud over disse generelle betingelser, gælder andet og tredje afsnit mutatis mutandis, og i tilfælde af modstridende generelle betingelser kan forbrugeren altid stole på den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham.

I tilfælde af at en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på noget tidspunkt erklæres helt eller delvist ugyldige eller annulleres, forbliver disse generelle vilkår og betingelser i øvrigt i kraft, og den relevante annullerede eller ugyldige bestemmelse erstattes straks i gensidig konsultation af en bestemmelse, der tilnærmer sig formålet med originalen så meget som muligt.

Situationer, der ikke er omhandlet i disse generelle vilkår og betingelser, skal vurderes i henhold til disse generelle vilkår og betingelser.

Uklarheder om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller fremsættes under betingelser med opsættende eller opløsende virkning eller andre betingelser, vil dette udtrykkeligt blive nævnt i tilbuddet.

Iværksætterens tilbud er uden forpligtelse. Iværksætteren har ret til at ændre og justere tilbuddet.

Iværksætterens tilbud indeholder en beskrivelse af de tilbudte produkter og / eller tjenester, som til enhver tid er komplet og nøjagtig. Tilbuddet indeholder en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse til at muliggøre en korrekt vurdering af tilbuddet fra forbrugeren. Hvis iværksætteren bruger billeder, der antyder, at disse billeder viser det tilbudte produkt, er disse en sandfærdig gengivelse af de tilbudte produkter og / eller tjenester. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet kan ikke binde iværksætteren.

Billeder af produkter er en sandfærdig repræsentation af de tilbudte produkter. Iværksætteren kan dog ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til de faktiske farver på produkterne.

Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Dette vedrører især

i særdeleshed:

prisen inklusive afgifter;

eventuelle forsendelsesomkostninger

den måde, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke handlinger der er nødvendige for dette;

hvorvidt højden af taksten for fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige basistakst for det anvendte kommunikationsmiddel;

om aftalen vil blive arkiveret efter dens indgåelse, og i bekræftende fald, hvordan den kan konsulteres af forbrugeren;

minimumsvarigheden af fjernsalgsaftalen i tilfælde af en udvidet transaktion.

anvendelse af fortrydelsesretten

metoden til betaling, levering og opfyldelse af aftalen.

Artikel 5 - Aftalen

Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 indgås aftalen på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de vilkår og betingelser, der er fastsat deri.

I tilfælde af at forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, skal iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af accept af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren opløse aftalen.

Hvis aftalen indgås elektronisk, skal iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den elektroniske overførsel af data og skal sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal iværksætteren iagttage passende sikkerhedsforanstaltninger.

Iværksætteren kan inden for juridiske rammer informere sig selv om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at nægte en ordre eller ansøgning, mens han angiver grunde, eller at knytte særlige betingelser til implementeringen.

Iværksætteren sender forbrugeren følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme dem på en tilgængelig måde på en holdbar databærer, senest ved levering af produktet eller tjenesten eller det digitale indhold:

besøgsadressen på den erhvervsdrivendes virksomhed, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;

betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller i givet fald klare oplysninger om at være undtaget fra fortrydelsesretten;

oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;

prisen, inklusive afgifter, for produktet, tjenesten eller det digitale indhold;

leveringsomkostningerne, hvor det er relevant;

metoden til betaling, levering eller opfyldelse af fjernsalgsaftalen

kravene til opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på mere end et år eller er af ubestemt varighed;

hvis forbrugeren har fortrydelsesret, modellen til fortrydelsesformularen.

I tilfælde af en varighedstransaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved levering af produkter:

Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at opløse kontrakten i 14 dage uden at give grunde. Fortrydelsesretten gælder ikke for specialfremstillede produkter.

Denne afkølingsperiode starter dagen efter modtagelse af produktet af forbrugeren eller en repræsentant, der tidligere er udpeget af forbrugeren og gjort kendt for iværksætteren.

Hvis:

forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre, starter fortrydelsesperioden den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart, der er udpeget af ham, har modtaget det sidste produkt. Den erhvervsdrivende kan, forudsat at han tydeligt har informeret forbrugeren om dette forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med forskellige leveringstider.

hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele, begynder fortrydelsesfristen den dag, hvor forbrugeren, eller en tredjepart angivet af ham, har modtaget den sidste forsendelse eller del;

aftalen omfatter regelmæssig levering af produkter i en bestemt periode, begynder afkølingsperioden den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart, som han har udpeget, har modtaget det første produkt.

I tilfælde af tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium:

I tilfælde af en tjenesteydelsesaftale eller en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, kan forbrugeren ophæve aftalen i 14 dage uden at angive nogen grund. Disse 14 dage starter fra dagen efter indgåelsen af kontrakten.

Forlænget fortrydelsesfrist for produkter, tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium, i tilfælde af manglende information om fortrydelsesretten:

Hvis den erhvervsdrivende ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller modellen til fortrydelsesformularen, udløber fortrydelsesfristen 12 måneder efter udløbet af den oprindelige fortrydelsesfrist, der er fastsat i overensstemmelse med de foregående afsnit i denne artikel.

Hvis den erhvervsdrivende har givet forbrugeren de oplysninger, der henvises til i det foregående afsnit, inden for 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for den oprindelige betænkningstid, udløber betænkningstiden 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.

I løbet af betænkningstiden skal forbrugeren håndtere produktet og dets emballage med omhu. Han må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udøver sin fortrydelsesret, returnerer han produktet til iværksætteren med alt leveret tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i den originale stand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet.

Hvis forbrugeren ønsker at udøve sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at gøre dette kendt for iværksætteren inden for 14 dage efter modtagelse af produktet. Forbrugeren skal gøre opmærksom på dette ved hjælp af modelformularen. Når forbrugeren har udtrykt ønske om at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er blevet returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af et bevis for afsendelse.

Artikel 7 - Omkostninger ved udøvelse af fortrydelsesretten

Når forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, skal han højst betale omkostningerne ved returforsendelsen.

Den erhvervsdrivende refunderer købsbeløbet hurtigst muligt, men senest 14 dage efter fortrydelsen, på samme måde, som forbrugeren har anvendt. Dette kræver returkvittering fra den erhvervsdrivende eller afgørende bevis for fuldstændig returnering.

En eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes uforsigtig håndtering, vil blive pålagt forbrugeren. Dette kan ikke påberåbes, hvis den erhvervsdrivende ikke har givet alle lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten. Dette bør ske, før købsaftalen indgås.

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig, hvis den erhvervsdrivende klart har angivet dette i tilbuddet, i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse, og hvis det vedrører et af de produkter, der er anført i stk. 2 og 3.

Udelukkelse er kun mulig for følgende produkter:

der er fremstillet af iværksætteren efter forbrugerens aftalte specifikationer;

der er klart af personlig karakter

der ødelægges eller ældes hurtigt;

hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, der er uden for iværksætterens kontrol;

for individuelle aviser og magasiner;

for lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvor forbrugeren har brudt forseglingen;

for hygiejneprodukter, hvor forbrugeren har brudt forseglingen.

Udelukkelse er kun mulig for følgende tjenester:

vedrørende indkvartering, transport, restaurant eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;

hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, før fortrydelsesfristen er udløbet;

Vedrørende væddemål og lotterier

Artikel 9 - Pris

I løbet af den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer på grund af ændringer i momssatser.

I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, der er uden for iværksætterens kontrol, med variable priser. Denne forbindelse til udsving og det faktum, at alle nævnte priser er målpriser, vil blive nævnt i tilbuddet.

Prisstigninger inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser.

Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat det og:

de er et resultat af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller

forbrugeren er bemyndiget til at opsige kontrakten på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenester, inkluderer moms.

Alle priser er med forbehold for tryk- og sætningsfejl. Vi påtager os intet ansvar for følgerne af tryk- og sætningsfejl. I tilfælde af tryk- og sætningsfejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere produktet i henhold til den forkerte pris.

Artikel 10 - Garanti og overensstemmelse

Den erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med kontrakten, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og / eller anvendelighed og de eksisterende lovbestemmelser og / eller regeringsbestemmelser på datoen for kontraktens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer den erhvervsdrivende også, at produktet er egnet til andet end normal brug.

En garanti fra den erhvervsdrivende, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan håndhæve over for den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen. Dette betyder enhver forpligtelse fra iværksætteren, hans leverandør, importør eller producent, hvor han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad han er lovligt forpligtet til at gøre, hvis han ikke har opfyldt sin del af aftalen.

Eventuelle defekte eller forkert leverede produkter skal rapporteres til iværksætteren skriftligt inden for 4 uger efter levering. Produkterne skal returneres i original emballage og i ny stand.

Garantien gælder ikke, hvis:

Forbrugeren selv har repareret og/eller ændret de leverede produkter eller fået dem repareret og/eller ændret af tredjemand;

De leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde behandlet skødesløst eller i strid med instruktionerne fra entreprenøren og/eller på emballagen;

Manglen er helt eller delvist et resultat af regler, som regeringen har fastsat eller vil fastsætte vedrørende arten eller kvaliteten af de anvendte materialer.

Artikel 11 - Levering og implementering

Iværksætteren vil tage den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af produktordrer og ved vurdering af anmodninger om levering af tjenester.

Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har gjort virksomheden bekendt med.

Med forbehold for hvad der er angivet i stk. 4 i denne artikel, vil virksomheden udføre accepterede ordrer med passende hastighed, men senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringsperiode. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun kan udføres delvist, vil forbrugeren blive informeret om dette senest 30 dage efter, at ordren blev afgivet. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger. Forbrugeren har ikke ret til nogen kompensation.

Alle leveringsbetingelser er vejledende. Forbrugeren kan ikke udlede nogen rettigheder af nogen af de nævnte vilkår. Overskridelse af et vilkår berettiger ikke forbrugeren til kompensation.

I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med stk. 3 i denne artikel refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage efter opløsningen.

Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umuligt, vil iværksætteren gøre en indsats for at levere en erstatningsartikel. Senest ved levering vil det klart og forståeligt blive angivet, at der leveres en erstatningsartikel. Med erstatningsartikler kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved enhver returforsendelse skal afholdes af iværksætteren.

Risikoen for skade og / eller tab af produkter hviler på iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en repræsentant, der er udpeget på forhånd og gjort bekendt med iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Hvis varerne ankommer til køberen i en beskadiget tilstand, skal køberen underrette sælgeren skriftligt inden for 72 timer med foto- eller videobevis for skaden på varerne og deres emballage til verifikation. Manglende overholdelse af denne anmodning og frist vil resultere i annullering af sælgers forpligtelser.

Artikel 12 - Varighed af transaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

Opsigelse

Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, med forbehold af aftalte opsigelsesregler og en maksimal opsigelsesperiode på en måned.

Forbrugeren kan opsige en tidsbegrænset aftale, der er indgået med henblik på regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, når som helst ved udløbet af den tidsbegrænsede periode, med forbehold af de aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode, der ikke overstiger en måned.

Forbrugeren kan opsige de aftaler, der henvises til i de foregående afsnit:

opsige til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

i det mindste opsige dem på samme måde, som de blev indgået af ham;

altid opsiges med det samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Forlængelse

En tidsbegrænset kontrakt, der blev indgået for regelmæssig levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

Uanset det foregående afsnit kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dag- eller ugeaviser og tidsskrifter, stiltiende forlænges for en tidsbegrænset periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige den forlængede aftale ved udløbet af forlængelsesperioden med et varsel på højst en måned.

En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige den med et varsel, der ikke overstiger en måned, og et varsel, der ikke overstiger tre måneder, hvis aftalen vedrører regelmæssig, men mindre end en gang om måneden, levering af dag- eller ugeaviser og magasiner.

En tidsbegrænset kontrakt om regelmæssig levering af dag- eller ugeblade og magasiner som introduktion (prøve- eller introduktionsabonnement) fortsættes ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

Varighed

Hvis en aftale varer mere end et år, kan forbrugeren efter et år til enhver tid opsige aftalen med et varsel på op til en måned, medmindre rimelighed og saglighed taler imod en opsigelse før udløbet af den aftalte varighed.

Artikel 13 - Betaling

Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales inden for 7 arbejdsdage efter betænkningstidens begyndelse, jf. artikel 6, stk. 1. I tilfælde af en aftale om levering af en tjenesteydelse starter denne periode, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.

Forbrugeren har pligt til straks at rapportere unøjagtigheder i betalingsoplysninger, der er leveret eller nævnt til iværksætteren.

I tilfælde af manglende betaling fra forbrugeren har iværksætteren ret til, med forbehold af juridiske begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, der er meddelt på forhånd til forbrugeren.

Artikel 14 - Klageprocedure

Den erhvervsdrivende har en tilstrækkelig offentliggjort klageprocedure og håndterer klager i overensstemmelse med denne klageprocedure.

Klager over gennemførelsen af aftalen skal indgives til iværksætteren inden for en rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget manglerne, fuldt og tydeligt beskrevet.

Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, vil iværksætteren svare inden for 14-dages perioden med en meddelelse om modtagelse og en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

Hvis klagen ikke kan løses ved gensidig aftale, opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

Artikel 15 - Tvister

På aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser vedrører, gælder kun hollandsk lov.

Artikel 16 - Yderligere eller forskellige bestemmelser

Yderligere bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser, må ikke være til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme dem på en tilgængelig måde på en holdbar databærer.


Artikel 17 - Importafgifter og skatter

Importafgifter og skatter for internationale forsendelser kan forfalde ved ankomsten til destinationslandet. Dette varierer fra land til land, og Neonsfeer opfordrer dig til at være opmærksom på disse potentielle afgifter, før du afgiver en ordre hos os.

Hvis du nægter at betale told og afgifter ved ankomsten til dit bestemmelsesland, vil varerne blive returneret til Neonsfeer på kundens regning, og kunden vil modtage en refusion for værdien af de betalte varer minus omkostningerne til returforsendelse. Omkostningerne ved den oprindelige forsendelse vil ikke blive refunderet.